ავტომობილის კლასი
საწვავის ტიპი
საწვავის ხარჯი 100 კმ-ზე
სამუშაო საათები ერთ დღეღამეში
სამუშაო დღეები ერთ კვირაში
შეთავსებით ან თავისუფალ დროს
1134000 თვეში

წარმოდგენილი გაანგარიშება არის წინასწარი. ყოველთვიური შემოსავლის ზუსტი ოდენობა დამოკიდებულია მძღოლის მუშაობაზე, საწვავის მიმდინარე ღირებულებაზე და სხვა ფაქტორებზე

შეკვეთების მიახლოებითი რაოდენობა:
12 ერთ დღეში
დაიანგარიშე, რამდენ
შემოსავალს ღებულობ ტაქსში დააჭირე დახურვისთვის
აირჩიეთ ქვეყანა
აირჩიეთ ენა