ავტომობილის კლასი
საწვავის ტიპი
საწვავის ხარჯი 100 კმ-ზე
სამუშაო საათები ერთ დღეღამეში
სამუშაო დღეები ერთ კვირაში
შეთავსებით ან თავისუფალ დროს
37962 თვეში
საკომისიოსა და გამოყენებული საწვავის გამოქვითვით
შეკვეთების მიახლოებითი რაოდენობა:
16 ერთ დღეში
დაიანგარიშე, რამდენ
შემოსავალს ღებულობ ტაქსში დააჭირე დახურვისთვის
აირჩიეთ ქვეყანა
აირჩიეთ ენა